Sanacija klizišta i odrona - zaštita pokosa

Diljem svijeta, mnogobrojni su uzroci iniciranja klizišta i odrona u različitim geotehničkom uvjetima.

Najčešći uzroci su djelovanje vode i ljudsko djelovanje, pa se promjenom okolnosti u tlu (promjena režima voda, promjena geometrije pokosa nekontroliranim nasipavanjem i slično) pojavljuju nestabilnosti, klizišta i odroni. Klizišta u naseljenim područjima ili u zoni infrastrukturnih građevina stvaraju opasnost za ljude i građevine, prekide prometa, opskrbe vodom ili električnom energijom i izazivaju velike štete.

Kako su brojni i raznoliki uzroci klizanja, tako su i različite metode sanacije klizišta. Često se prilikom sanacije klizišta izvode geotehničke konstrukcije, koje se sastoje od mikropilota i pilota, te štapnih ili geotehničkih sidara  međusobno povezanih čeličnim ili AB elementima. AB zaštitni elementi su potporni zidovi i tzv. roštilji. Kontrola podzemnih voda provodi se kopanim ili bušenim drenovima.

Karst ima bogata i raznolika iskustva u uspješnim sanacijama klizišta u urbaniziranim područjima, zonama rijeka, prometnica (ceste i željezničke pruge) izvođenjem geotehničkih elemenata kao što su piloti, mikropiloti, sidra i bušeni drenovi, te potpornih elemenata kao što su gabioni.

Zaštita pokosa, najčešće uz prometnice, predstavlja mjere zaštite kojima se sprečavaju pojave nestabilnosti. Mjere zaštite su postavljanje zaštitnih i nosivih mreža protiv odrona, sidrenje pokosa privremenim i trajnim štapnim, samobušivim i geotehničkim sidrima (ankerima) a čime se povećava stabilnost, te prekrivanje pokosa mlaznim betonom (prskani beton, torkret) što spriječava degradaciju i osipanje tla. Bušeni drenovi i u ovim okolnostima povećavaju stabilnost pokosa  odvodnjom površinskih i procjednih voda. Radovi se izvode sa skela ili s podiznih hidrauličkih platformi.

U sklopu navedenih radova,  izvodimo slijedeće  geotehničke konstruktivne elemente  za sanaciju klizišta i stabilizaciju pokosa:

  • Privremena geotehnička sidra (ankeri) s čeličnim sajlama
  • Trajna geotehnička sidra (ankeri) s čeličnim sajlama
  • Trajna i privremena samobušiva sidra
  • Trajna i privremena štapna sidra (ankeri)
  • Mikropiloti i piloti (šipovi)
  • Mlazni beton (prskani beton- torkret)
  • Bušeni drenovi
  • Gabioni
  • Armirano betonske konstrukcije (tzv. “roštilji“ i potporni zidovi)
  • Zaštitne mreže za zaštitu od odrona

Dugogodišnje iskustvo

U svim gore spomenutim vrstama radova i geotehničkim konstruktivnim elementima, Karst posjeduje brojne reference i dugogodišnje iskustvo.